Služba: príprava a organizácia súťaže návrhov


Ako člen "výboru Slovenskej komory architektov pre súťaže a verejné obstarávanie" ponúkam aj služby pre verejných i súkromných obstarávateľov v podobe prípravy súťažných podmienok a zorganizovania priebehu súťaže návrhov ako jej sekretár. Som zapísaný v zozname porotcov a zostavovateľov súťažných podmienok Slovenskej komory architektov.

Na súťaže návrhov sa vzťahujú ustanovenia §§ 119-125 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovenia Vyhlášky ÚVO č.157/2016 z 23. marca 2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty.

Slovenská komora architektov vydala "Manuál súťaží návrhov", ktorý má pomôcť obstarávateľom zorientovať sa v problematike súťaží návrhov. Stiahnuť si ho môžete tu: https://www.komarch.sk/sutaze/manual-sutazi-navrhov/.

V danej problematike mám skúsenosti nasledovného rozsahu:

Zúčastnil som sa ako porotca v troch súťažiach, z toho v jednej ako náhradný porotca:
Urbanistická súťaž na územie Bariny, Zvolen, 2010, riadny porotca
Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline, 2017, riadny porotca
Areál športu Dubeň, Žilina, 2017, náhradný porotca

Do dnešného dňa som sa podieľal ako sekretár na jednej súťaži:
Obnova vojnového cintorína z 1. Sv. vojny v B.Bystrici - Majeri

Overil som v rámci práce výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA tri súťaže:
Základná umelecká škola Šahy
Dostavba kúpaliska Sihoť v Nitre
Žilina - Bulvár

Do dnešných dní neexistuje vo verejnom obstarávaní kvalifikovanejší nástroj na obstarávanie architektonických služieb, ak je prvoradým kritériom kvalita architektúry a tým aj kvalita prostredia, v ktorom žijeme. V okolitých vyspelých európskych krajinách je niekoľkonásobne viac súťaží návrhov v porovnaní so Slovenskom, čo je na prostredí aj primeranie vidno.
Ak ste zástupcom súkromného, alebo verejného obstarávateľa a máte záujem o kvalitné architektonické služby, neváhajte - vypíšte súťaž návrhov. Áno, bude to drahšie, náročnejšie, ale výsledkom bude odôvodnené a kvalitné riešenie!